Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn zo opgesteld dat zij voldoen aan de Nederlandse en Europese regelgeving. Bij ons gelden de algemene voorwaarden voor bedrijven en de algemene voorwaarden voor consumenten. U kunt zelf beslissen welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Algemene Voorwaarden bedrijven:

Artikel 1. toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen en overeenkomsten van Ricon Beveiliging zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden ( hierna: voorwaarden) van toepassing.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen,zie:
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken,zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ricon Beveiliging worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ricon Beveiliging ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2.Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Ricon Beveiliging zijn vrijblijvend en Ricon Beveiliging behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, zie ook artikel 3.6
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ricon Beveiliging. Ricon Beveiliging is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,deelt Ricon Beveiliging dit binnen tien (10)  werkdagen mee na ontvangst van uw bestelling.
2.3 Ricon Beveiliging is niet gebonden aan haar aanbod, indien sprake is van druk-zet-of programmeerfouten in haar mailings of op de website.
2.4 Alle aanbiedingen,tekeningen,gegevens,betreffende afmetingen,kleuren etc.van de aangeboden produkten opgenomen op de website,in folders of in andere publikaties,gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 3.Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in euro’s,inclusief btw en exclusief handelings-en verzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op ( een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro-respectievelijk bankrekening van Ricon Beveiliging .
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u, vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de consument vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ricon Beveiliging bent u een bedrag van vijfentwintig euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Ricon Beveiliging zijn vordering ter incasso uitbesteedt is de consument tevens incassokosten verschuldigd,welke tenminste 15 % van het openstaande bedrag zijn,onverminderd de bevoegdheid van Ricon Beveiliging om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen.
3.4 Indien de consument met enige betaling in gebreke bent, is Ricon Beveiliging gerechtigd(de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten ,dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden produkten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan,bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging van Ricon Beveiliging.

Artikel 4.Levering 4.1 Levering door Ricon Beveiliging vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling,tenzij door Ricon Beveiliging anders is aangegeven.Indien levering niet binnen deze tijd plaatsvindt,dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van leveren het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijk mededeling daarvan aan Ricon Beveiliging.Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. 4.3 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddelijk of uiterlijk binnen 3 werkdagen te (laten) onderzoeken.Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – Of de juiste zaken zijn geleverd – Of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit ( b.v de hoeveelheid / aantal) overeenstemmen met dat wat was overeengekomen. – Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en handelsdoeleinden. 4.4 Na het verlopen van de 3 werkdagen zoals omschreven in lid 4.3 wordt Ricon Beveiliging geacht correct geleverd te hebben. 4.5 Ook indien wederpartij tijdig reclameert,blijft zijn verplichting tot betaling van gedane bestellingen onverminderd bestaan.Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan,neemt Ricon Beveiliging klachten niet in behandeling. 4.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dient de wederpartij van een klacht aan een zaak,deze zaak aan Ricon Beveiliging te retourneren ter beoordeling en reparatie. 4.7 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Ricon Beveiliging worden geretourneerd. 4.8 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden,heeft Ricon Beveiliging de keuze de desbetreffende produkten te retourneren of te vervangen.

Artikel 5.Eigedomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde produkten gaat pas over,indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ricon Beveiliging, verschuldigd bent,heeft voldaan.Het risico ter zake van de produkten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Ricon Beveiliging geleverde produkten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Ricon Beveiliging garandeert niet dat de aan u geleverde produkten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven)intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8 .herroepingsrecht ( annulering ) door zakelijke klanten.

8.1 Bent u zakelijke klant en koopt u als (eenmans)bedrijf dan geldt er geen wettelijk bepaald herroepingsrecht (annulering)

Artikel 9 . Garantie

9.1 De wederpartij heeft jegens Ricon Beveiliging enkel recht op garantie indien en voor zover aan Ricon Beveiliging (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier of fabrikant van Ricon Beveiliging.Tot verdere garantieaansprakelijkheid is Ricon Beveiliging niet gehouden.
9.2 De wederpartij heeft jegens Ricon Beveiliging enkel recht op garantie indien wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens Ricon Beveiliging heeft voldaan.
9.3 Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.
9.4 Op ieder geleverd artikel geeft Ricon Beveiliging twee (2)  jaar garantie.
9.5 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van; a) normale slijtage; b) onoordeelkundig gebruik; c) niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d) brand,bliksem,overstromingen,natuurrampen, hagelschade,ontploffingen; e) Indien er geen geldige aankoopnota of kopie van de aankoopnota aanwezig is.
9.6 Garantieaanvragen dienen schriftelijk te geschieden met volledige en juiste omschrijving omtrent de storing / schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheidsbeperking:

10.1 Ricon Beveiliging aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel,systeem of software.
10.2 Ricon Beveiliging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan produkten die is ontstaan door verkeerde behandeling ,ondeskundigheid,verkeerde montage,verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Algemene voorwaarden consumenten:

ARTIKEL 1 – Definities 2
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 3
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 3
ARTIKEL 4 – Het aanbod 3
ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 5
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 – De prijs 6
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 – Duurtransacties duur, opzegging en verlenging 7
ARTIKEL 13 – Betaling 8
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 8
ARTIKEL 15 – Geschillen 8

ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: Ricon Beveiliging
Vestigingsadres: Else van der Banstraat 185, 3207JB gemeente Spijkenisse.
Tel: 0181 644520
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur.
E-mailadres: info@riconbeveiliging.nl
KvK-nummer: 24383389
Btw-identificatienummer: NL 1131.47235B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: – de prijs inclusief belastingen; – de eventuele kosten van aflevering; – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen – daarvoor nodig zijn; – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; – of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; – de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen; – de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; – de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de navolgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen; a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of aan een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen hoogstens de kosten van terugzending voor zijn rekening. (tenzij anders is overeengekomen)
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten; a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften; g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten; a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c) betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en; a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Ricon Beveiliging geeft op ieder product altijd twee (2) jaar garantie.Wilt u aanspraak maken op de garantie dan dient u dit ten alle tijden vooraf per e-mail aan ons te melden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestelling(en) van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING OPZEGGING
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; c) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een (1) jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de, vooraf aan de consument kenbaar gemaakte, redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst, en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Keurmerk MKB of Keurmerk Euro safe shop.De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Keurmerk MKB gestuurd.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.