Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende de verkoop, levering en installatie van Ricon Beveiliging randapparatuur (verder te noemen apparatuur) en abonnementen op dienstverlening inclusief randapparatuur door Ricon Beveiligingen (verder te noemen Ricon Beveiliging) en klant. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk met instemming van beide partijen worden afgeweken. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen min. 2 weken voor inwerkingtreding worden gepubliceerd in een publicatie van Ricon Beveiliging.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ricon Beveiliging abonnementen met gesubsidieerde apparatuur. Apparatuur is gesubsidieerd indien Ricon Beveiliging het beveiligingssysteem gratis of tegen een gereduceerde prijs aanbiedt. Op iedere aanbieding van een Ricon Beveiliging abonnement met gesubsidieerde apparatuur en het abonnement dat wordt gesloten naar aanleiding van de aanbieding, zijn deze Algemene Voorwaarden Ricon Beveiliging van toepassing en voor de meldkamerdiensten zijn de algemene voorwaarden van Ricon Beveiliging van toepassing. Aanbiedingen voor abonnementen met gesubsidieerde apparatuur van Ricon Beveiliging zijn alleen geldig voor nieuwe klanten van Ricon Beveiliging.

Artikel 2. Aanleg en aansluiting apparatuur
Aanleg en aansluiting zullen in overleg met klant plaatsvinden en voor zover mogelijk en verantwoord is zal rekening gehouden worden met wensen van klant. Indien klant afspraak niet nakomt worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

Artikel 3. Particuliere Alarm Centrale (verder te noemen PAC)
3.1
Beschrijving van PAC basisdienstverlening: PAC heeft 24-uurs bezetting en goedkeuring van het Ministerie van Justitie onder nummer PAC46. Ontvangen alarmsignalen worden z.s.m. doorgegeven aan overeengekomen personen / instanties. In overleg hiermee wordt bepaald of en zo ja, welke verdere actie wordt ondernomen. Na een alarm belt PAC naar woning van klant om vals alarm/gebruikersfout uit te sluiten. Bij geen gehoor (b.g.g.) telefoneert PAC met door klant opgegeven telefoonnummers.

Eenmaal per 24 uur vindt testmelding plaats vanuit apparatuur naar PAC teneinde communicatieverbinding te controleren. B.g.g. wordt klant daarvan in kennis gesteld. Indien het geen storing betreft aan apparatuur, dient klant maatregelen te nemen om verbinding te herstellen. I.v.m. (aanvangs-) storingen en onwennigheid, wordt eerste gebruiksperiode van veertien dagen, beschouwd als proefperiode, tijdens welke bij alarmmeldingen alleen klant wordt gewaarschuwd en b.g.g. opgegeven contactpersonen. Op uitdrukkelijk verzoek van klant kan van bovengenoemde proefperiode worden afgezien.

3.2
Diensten van PAC worden naar beste kunnen verricht. Ricon Beveiliging garandeert optreden tegen calamiteiten zoals diefstal en brand niet.

Artikel 4. Abonnementen
Abonnementsvormen:
(a) Basis: abonnee wordt gebeld, indien aanwezig wordt ID en code gevraagd, indien ID en code correct, geen actie; indien ID en code incorrect worden max. 5 door klant opgegeven contactpersonen gebeld (vraag om woning extern te controleren / eventueel bespreken inschakelen politie), indien telefoon niet wordt beantwoord door klant of contactpersoon, of contact- persoon onderneemt geen actie, geen verdere actie;

(b) AOV Extern: zie a, b.g.g. of contactpersoon onderneemt geen actie wordt particuliere bewakingsdienst ingeschakeld voor externe controle woning en eventueel maatregelen (politie, brandweer). Per inschakeling van particuliere bewakingsdienst (Alarm Opvolging) wordt klant bedrag in rekening gebracht;

(c) AOV Intern: zie sub b, tevens interne bezichtiging van woning. Klant dient twee sleutels beschikbaar te stellen. Indien blijkt dat er veelvuldig een bewakingsdienst moet worden ingeschakeld, behoudt PAC zich het recht voor deze dienst om te zetten in een Basis of AOV Extern abonnement.

Artikel 5. Betaling
5.1
Betaling van de installatie werkzaamheden vindt plaats middels een eenmalige girale betaling (opdracht tot eenmalige automatisch incasso);

5.2
Betaling van de apparatuur (basispakket), de door de klant gekozen uitbreidingen, evenals de abonnementsbetaling voor dienstverlening van alarmcentrale en eventuele AOV diensten geschiedt giraal middels maandelijkse automatisch incasso vooraf. Bij wijzigingen in het Btw-tarief worden de door klant verschuldigde bedragen automatisch gewijzigd. Bij niet-tijdige betaling is klant achterstallige rente van 2% per maand, evenals gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ricon Beveiliging zal gedurende de looptijd van de overeenkomst de afgesproken prijs niet indexeren.

5.3
Ricon Beveiliging houdt zich het recht voor om klant te weigeren, indien Ricon Beveiliging niet binnen 10 werkdagen na ondertekening van het Ricon Beveiliging contract beschikt over kopie identificatiebewijs van klant, of indien klant een negatieve kredietregistratie heeft.

5.4
Ricon Beveiliging is gerechtigd om een risico-onderzoek uit te (doen) voeren, waaronder een kredietwaardigheidonderzoek. Indien het onderzoek risico’s uitwijst die Ricon Beveiliging in redelijkheid niet wenst te aanvaarden, waarvan Ricon Beveiliging de klant op schriftelijk verzoek opgaaf van de reden(en) zal doen, kan PAC beperkingen en/of verdere verplichtingen aan het gebruik stellen, of naar keuze van Ricon Beveiliging de overeenkomst niet aangaan of beëindigen. In dit laatste geval is klant aansprakelijk voor de kosten van het gebruik van het abonnement tot het moment van afsluiting.

Artikel 6. Abonnementsduur
6.1
Klant is geïnformeerd over de colportagewet en heeft de mogelijkheid deze overeenkomst te ontbinden uiterlijk op de achtste (8) dag na dagtekening van deze overeenkomst bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Een schriftelijke ontbindingsverklaring middels aangetekende brief of aangetekende briefkaart dient uiterlijk zes (6) dagen nadat de overeenkomst door de klant is toegezonden aan Ricon Beveiliging, Else van der Banstraat 185, 3207 JB Spijkernisse. Tevens dient de klant, alvorens een brief te sturen, de annulering telefonisch te melden aan Ricon Beveiliging of per e-mail op info (at) riconbeveiliging.nl

6.2
Abonnementsduur is 5 jaar. Na deze initiële duur van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met telkens 1 jaar, tenzij schriftelijk wordt opgezegd 3 maanden voorafgaande aan einde abonnementsduur. Tussentijdse opzegging is behoudens de uitzondering zoals genoemd in lid 3 en 4 van dit art. enkel mogelijk middels een afkoopregeling. Het bedrag van de afkoop van de verplichtingen zal door Ricon Beveiliging bepaald worden op verzoek van de klant.

6.3
Indien klant tijdens abonnementsperiode verhuisd bestaan er drie mogelijkheden:
(a) klant laat Ricon Beveiliging de apparatuur demonteren in oude woning en monteren in nieuwe woning en zet verplichtingen uit onderhavige overeenkomst voort, zo nodig na aanpassing i.v.m. gewijzigde omstandigheden. Klant vergoedt aan derde partij gemaakte kosten voor verhuizing van de apparatuur; (b) klant laat nieuwe bewoner van de oude woning de overeenkomst schriftelijk overnemen, na goedkeuring door Ricon Beveiliging, waardoor deze nieuwe bewoner de verplichtingen uit onderhavige overeenkomst zal overnemen, zo nodig na aanpassing i.v.m. gewijzigde omstandigheden. Klant vrijwaart Ricon Beveiliging voor eventuele aansprakelijkheidsstellingen van nieuwe eigenaar en/of gebruiker van oude woning; (c) klant zegt abonnement op en betaald de resterende termijnen in één keer.

6.4
Ieder der partijen is gerechtigd abonnement te beëindigen indien zich een van volgende omstandigheden voordoet:

(a) indien een der partijen (na schriftelijke aanmaningen) te kort blijft komen in een verplichting uit hoofde van abonnement;

(b) indien andere partij failliet gaat, surseance van betaling is verleend of de Wet Schuldsanering natuurlijke personen van kracht is geworden of indien Ricon Beveiliging vermoedt dat klant niet meer in staat is haar financiële abonnementsverplichtingen na te komen;

(c) indien onderhoudsverplichtingen door klant niet worden nagekomen.
Ricon Beveiliging zal in geval van abonnementsbeëindiging meewerken, o.b.v. kostenvergoeding, aan oversluiting op andere PAC.

Artikel 7. Garantie
Ricon Beveiliging zal gedurende 24 maanden na aankoop apparatuur
kosteloos defecte onderdelen vervangen. Voor storingen binnen 3 maanden na installatie worden geen voorrijkosten en arbeidskosten berekent (installatiegarantie) Na de installatieperiode van 3 maanden worden wel voorrijkosten en arbeidskosten berekent. Materiaal, voorrij- en arbeidskosten worden in rekening gebracht, indien:

(a) gebruik van apparatuur niet in overeenstemming met haar aard en bestemming is;
(b) verstrekte bedieningsvoorschriften niet in acht genomen zijn;
(c) er sprake is van kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand en/of rookschade;
(d) er andere oorzaken zijn die niet aan Ricon Beveiliging zijn te wijten of niet voor risico van Ricon Beveiliging dienen te komen;
(e) apparatuur is gewijzigd, gerepareerd, verplaatst of ondeskundig is gecontroleerd, niet door of namens Ricon Beveiliging en/of defecten zijn niet onmiddellijk na ontdekking gemeld.

Artikel 8. Telefoon- / Communicatiekosten
Kosten die bij klant in rekening worden gebracht, door Ricon Beveiliging of derde partijen, i.v.m. het feit dat apparatuur gebruik maakt van telefoonlijn of andere (kabel)verbindingen, blijven voor rekening van klant.

Artikel 9. Verplichtingen klant
De klant verplicht zich om:
9.1
Bij de installatie de gebruikshandleiding grondig te bestuderen, evenals alle aanwijzingen gegeven door Ricon Beveiliging of een door haar aangewezen derde stipt op te volgen.

9.2
De gebruikershandleiding te allen tijde te volgen om een optimaal gebruik van het systeem en de alarmcentrale diensten te garanderen.

9.3
Bij elke inschakeling van het systeem telkenmale te controleren of het systeem daadwerkelijk operationeel is, evenals tenminste eenmaal per maand het systeem daadwerkelijk te testen op de aangegeven wijze.

9.4
Onmiddellijk elke wijziging in de beveiligde ruimtes/objecten die van invloed kunnen zijn op het systeem, schriftelijk aan Ricon Beveiliging mede te delen, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

9.5
Elke storing en/of gebrek aan het systeem binnen (24) vierentwintig uur aan Ricon Beveiliging telefonisch of schriftelijk mede te delen.

9.6
Al het nodige te doen om nodeloze alarmen te voorkomen in het bijzonder door te verhinderen dat (huis) dieren in de bewaakte zones aanwezig zijn en door meer in het algemeen alle voorzorgsmaatregelen te nemen.

9.7
Permanent te beschikken over een onbeperkt bruikbare telefoonlijn, die aangesloten is op het geschakelde telefoonnet en waaraan het systeem kan worden gekoppeld; of in geval van andere communicatiewijze (bijv. Alarm-over-IP) te beschikken over een breedbandverbinding of andere verbinding.

9.8
Teneinde de goede werking van het systeem te garanderen is onderhoud eens per jaar volgens Borg richtlijnen verplicht om aansluiting op PAC te continueren. Klant draagt er zorg voor dat het systeem aan de buitenzijde wordt schoon gehouden, zonder gebruik te maken van schadelijke producten (water, oplosmiddelen e.d.)

9.9
Indien Klant apparatuur heeft ontvangen van Ricon Beveiliging, dan zijn hierin zogenaamde prom-codes en oproepnummers geprogrammeerd tijdens de installatie waarmee de apparatuur zich aanmeldt op de PAC. Het is de klant niet toegestaan de prom-codes en oproepnummers te (laten) verwijderen of wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ricon Beveiliging.

Ricon Beveiliging kan aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding in verband met de bijdrage die Ricon Beveiliging (al dan niet via de dealer van klant) voor deze apparatuur ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1
Ricon Beveiliging aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit art. blijkt.

10.2
Apparatuur en abonnementen hebben slechts functie van signalering aan klant of door hem aangewezen personen en geven aan klant geen garantie op voorkoming van inbraken, brand en andere schadeoorzaken.

10.3
Klant is gehouden zijn eigendommen met volledige dekking te verzekeren. Onverzekerbare zaakschade wordt door Ricon Beveiliging niet vergoed. Op door Ricon Beveiliging te betalen schadevergoedingen zullen uitkeringen in mindering worden gebracht, waarop (1) klant i.v.m. gebeurtenis, waarop Ricon Beveiliging haar aansprakelijkheid berust, aanspraak kan maken uit hoofde van door of t.b.v. klant gesloten schade -en / of sommenverzekeringen en/of (2) klant aanspraak had kunnen maken indien hij zijn eigendommen met volledige dekking had verzekerd.

10.4
Ricon Beveiliging kan aansprakelijk worden gehouden door klant voor schade die onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een aan Ricon Beveiliging toerekenbare tekortkoming in nakoming door Ricon Beveiliging van haar in overeenkomst en onderhavige voorwaarden geformuleerde verplichtingen en deze schade redelijkerwijs niet voorkomen en/of beperkt had kunnen worden door klant. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat klant Ricon Beveiliging terstond na ontdekking van tekortkoming schriftelijk per aangetekende brief hiervan in kennis stelt en Ricon Beveiliging redelijke termijn geeft om tekortkoming te herstellen.

10.5
Ricon Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade van klant voor zover het gevolg van:

(a) gebruik van apparatuur niet overeenkomstig haar aard en bestemming;
(b) het niet in acht nemen van verstrekte bedieningsvoorschriften;
(c) niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen in gegevens welke van belang zijn voor uitvoering van overeenkomst(en);
(d) kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade;
(e) andere oorzaken die niet aan Ricon Beveiliging zijn te wijten of niet voor risico van Ricon Beveiliging dienen te komen zoals bijv. storingen in telecommunicatie verbindingen.

10.6
Voor zover schade gevolg is van tekortkomingen in verlening door of namens Ricon Beveiliging van diensten als genoemd in onderhavige algemene voorwaarden, is Ricon Beveiliging haar aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,00 per schadegeval. Indien dezelfde oorzaak leidt tot meerdere schadegevallen, worden deze schadegevallen voor toepassing van deze bepaling als één schadegeval aangemerkt.

10.7
Voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in onderhavige algemene voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en t.b.v. Ricon Beveiliging haar ondergeschikten en ieder ander die door Ricon Beveiliging in het kader van totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst wordt ingeschakeld dan wel gebruikt, zoals de particuliere bewakingsdienst, evenals voor en t.b.v. hen van wie Ricon Beveiliging geleverde zaken en/of diensten betrekt. In relatie tot particuliere bewakingsdienst is Ricon Beveiliging haar aansprakelijkheid in elk geval ook beperkt tot het bedrag waarvoor particuliere bewakingsdienst zelf aansprakelijk is.

Artikel 11. Onderhoudsovereenkomst
Teneinde de goede werking van het systeem te garanderen is onderhoud eens per jaar cf. Borg richtlijnen verplicht om aansluiting op  PAC te continueren en doormelding naar overheidsdiensten, indien noodzakelijk, te garanderen. Tevens is klant gehouden dit onderhoud uit te laten voeren door een erkende installateur welke gecertificeerd is voor het type systeem welke bij de klant is geïnstalleerd. Blijft de klant in gebreke dan kan PAC de dienstverlening opschorten dan wel beëindigen zonder dat dit de klant van haar financiële verplichtingen ontheft. Tegen extra kosten kan klant gedurende abonnement een onderhoudsovereenkomst met een derde partij afsluiten. Dit houdt in dat t.b.v. klant gediplomeerd personeel beschikbaar is voor onderhoud en service cf. Borg richtlijnen. Tevens bewaakt de derde partij uitvoering van vereiste onderhoudsbeurten. Voor onderhoud en service worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 12. Overdracht van Rechten en Verplichtingen
12.1
Het is Ricon Beveiliging toegestaan alle vorderingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en uit alle direct daarmee samenhangende Overeenkomsten aan derden over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren op welke wijze dan ook, volledig of gedeeltelijk, evenals deze overeenkomst zelf.

12.2
De klant is niet gerechtigd tot het overdragen van de rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ricon Beveiliging.

Artikel 13. Verzekering
In het geval de verzekeraar van de klant op enig moment gedurende de looptijd van de overeenkomst alsnog aan de klant een verzekeringseis oplegt of de bestaande verzekeringseis verscherpt, zullen alle door Ricon Beveiliging te maken kosten voor vereiste technische aanpassingen aan het beveiligingssysteem voor rekening van de afnemer worden uitgevoerd.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1
Ricon Beveiliging en haar medewerkers zullen alle gegevens die aan hen op grond van abonnement ter kennis zijn gekomen vertrouwelijk behandelen en ter zake voldoen aan de eisen die Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

14.2
Cf. Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft klant te allen tijde het recht inzage te verzoeken in zijn eigen persoonsgegevens, evenals correctie van zijn gegevens te verlangen indien gegevens niet correct zijn geregistreerd.

14.3
Vertrouwelijkheid als bedoeld in lid 1 behoeft niet in acht te worden genomen jegens derden van wiens diensten Ricon Beveiliging gebruik maakt bij uitvoering van deze overeenkomst voor zover gegevensuitwisseling noodzakelijk is voor uitvoering van de er in opgenomen doelstellingen.

Artikel 15. Klachtenregeling en toepasselijk recht(er)
15.1
De meldkamer heeft voor klachten m.b.t. functioneren van de PAC een klachtenregeling vastgesteld, die in overeenstemming is met de eisen van Minister van Justitie, en welke op verzoek wordt toegezonden.

15.2
Bij aflevering van het beveiligingssysteem, respectievelijk voltooiing van de geleverde diensten, dient klant zich ervan te overtuigen dat het geleverde beveiligingssysteem, respectievelijk de geleverde diensten, voldoen aan de overeenkomst.

15.3
Indien de Afnemer van mening is dat het beveiligingsysteem niet voldoet aan de Overeenkomst, dient hij dit direct aan Ricon Beveiliging te melden, Daarnaast dient klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval acht (8) dagen na levering, schriftelijk aan Ricon Beveiliging te melden onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

15.4
Het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel leidt tot een verval van rechten.

15.5
Bij geschillen inzake de in overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen. Op overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling in deze overeenkomst naar het oordeel van bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen overige bepalingen van overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

15.6
Op deze overeenkomst zijn tevens de Algemene Voorwaarden van de meldkamer van toepassing, die op eenvoudig verzoek worden toegestuurd. Daar waar er een conflict zou bestaan tussen de Algemene Voorwaarden Ricon Beveiliging en de Algemene Voorwaarden van de meldkamer, prevaleren de Algemene Voorwaarden Ricon Beveiliging.